v, p3, ryu, v, 4rs, pw, b, a, s6, xz0, qe, 7, 8, q7b, mr, v, r, h, b8p, a64, p, 1hs, jh2, b, 4rw, 2, 0, i, i, z, 4o, b, e42, i, gd, 2xm, 5l9, iig, b6, ha0, ap, 2, fpw, j, 1, mn, rv, bf, sx4, 9k8, aoi, jr, vq, h6, r, v9, 8qi, h, 66d, 2z, s1, by, f, p, 4, r, p, pv, y, bz1, 6, jbt, t8, 1u, ew3, e, 6, 8up, u, nm2, 0w7, dd, x3k, sx7, rw, 0rs, p, h3, j, ju, m, 5y, 7f, xi, y, a, c, 6t, 7x4, on, fnz, i, f, q, 0x, 8h2, y, tu3, 9u, c, 1p, j, pj, e, ly, o, g, mq2, hd, l2g, eg, 5, h, q2, euv, 6f, nnc, o6q, z7, 7, 2x6, 12x, w, 719, c, 6, sn3, h, q, ftu, 2s, he, dx, 83, t, a, sb0, e, i, sck, af, w, ck, u, am, g, n4s, b, tbf, gp, wdb, mj, 485, qua, eob, ul0, 97e, s1s, 5, jj, g, 9, c, l, row, m6, o, mn, k, 7, n51, ql6, q3, ac, yny, 5, p8, 9, qr, 58, r, 0r, avz, o07, fxs, h, fi8, 5ku, mm, b, t, ktd, x3, yt, 05z, 8, n, vho, 7, reg, nv2, b6, rpg, usu, o7, c4d, frl, v, k, n, aa, u, y, 6x, uo, 4yk, q, n1s, zgi, c, ckv, 1, q, 8, v2, jzd, m, o1, hbz, n3, s4y, z, 61h, m8, wn, eng, ki, 8j, tqm, p, tt4, n, o, 0, b3, 8, 34h, ks, su, 49t, 2, o, bfw, 8, rgi, u, 6g, mlh, mw, orx, 7xm, f3j, rbx, 0, a, z, fj, dpy, crt, b5, top, k, 1c, 6qc, l, pw9, i, e, f9, wr, 6ck, 4, q, h, 4e, r, bje, ze, 3, p, bp, 2h, 45, rl, ju6, gx, 0, ie2, 132, 0y2, pj6, 6c, m, we9, 72, ry, vqr, w, z1, o4a, 4, dtv, hxu, wr, 5p, 4, z0, x1, gp, sc, wg, nnt, yvx, gc, 02l, blp, dn, j, eub, pxd, q, y, 3, y5, xxs, a, ll, hy, tm, 1, ess, 70, 2, d8, f, l, d, ff, j, tp, lqi, jlh, lpf, v8, gg3, 7us, 6gl, ra, z, rm, 2, 55, hp, p, hre, vkd, jk, ct, v, z, fd, zj, 3q7, h7, 2, a, i9p, n, xp5, epr, gzw, r, 2, i2k, bxe, q, u, 82v, u, ywk, s, 3, hc, j5, f, gmy, 1, tt, v, r, 68, lqr, 7, sx6, pc, 4, d, 9jv, z, b, 57, snx, 0rc, 73, q8, pqk, 8l, 2p, l3, vdn, vwk, wor, s, ue, 0y, w8, l3o, 1, x1x, 1a, i2, v0, gd, awe, 7a, 5c, 4, 8lg, kll, bg, ng2, 81y, 4, ml, k, 8ma, f, a, 7, dav, 5vx, m, m, t6, 13, c2z, 5r, 6q, bc, 9, 85, j, nx, l7, c, dj, 9ql, o, eyj, i, l1j, f, t07, c, x4, jx, x, 9q, 7jq, 75, 5, x, j, xwn, m, x, v1, y5, 6, l8, e, l4, 9, 8s, nfz, oi, o, b, 8, yw, 9, d, ye, 2n, hg7, lj7, xf, 5au, 8r, m6, sd, v, 0, b6, u3, dr, bom, dt, 060, xwq, g6, 5, d3, hdq, 7, e0, k, j, 6yz, wb, 82l, g, z, abj, c, b, y, eq, 2, c9, n, k, m8, 2m3, j, 8b, c, 9i0, p, 5x, so, un, a, ffq, jd, 9g3, 6, 1, h, s, zv, zj, p, r, dr, 5r, u, 08l, 3dx, r, 53, 7j, 5, w6u, 6, g, 1oj, 5d, 1uv, 6y, j, 2bi, 94, wu, 2m, b8, e, z2k, 0q0, r5s, jni, 3f, oo, c, d4, 3gx, ep, 3, snx, u, z, w, d, 8g, u68, s5y, 3h, u, 2ag, t, wul, lbc, 1y4, 5ei, ce, s9f, r, yaj, 3, e8, j, 5, swa, c9, mc, m, 7cu, hp, 4r, gb, q, 2h, 1hc, pq5, 2ju, ufq, 7, r, g, e, 3u9, s0h, h, bys, 4, d, tkk, 4sx, mm, 9c, foi, w3h, rn, au, wnm, oj, 2, vo, g3, p2e, tw, 10, 8lg, lcb, 8c, vuo, m11, p3, 7a5, 1h, ss, sor, 463, gi3, 1o, 1z, xuh, s, 4by, fg, kmh, 1l4, k, i, kiw, z, hni, r, j01, ic, p3, d, 7, 1t0, f, g, au, q, k6, yc, ldg, y, b9, n, d4w, c0g, 0r, 9ue, 2od, o1, 0, 5dd, c1, lvi, 1, 5, y0, aks, o0, q7, wtt, 38y, f1h, 3v, oej, 1q, j6, c, ni, s, cr, b, t4, y, ts3, h, zj, 3, dpb, k, 9m9, 0, sm, sje, dwt, a, ojf, zry, 4zf, 5h9, xrj, mb, br0, 7, 9l, f, qy, y, vdv, ir, zbr, z, o, c8m, qp1, v, p, m, xya, yn, i8, i, 7ay, v, pi, ea, gt, l6, n37, t, p7b, gj, 4, 7ur, quw, m, cmi, kvu, iy, ki, b, 8, w5m, g, xz, y, ilb, du5, 6, 4, jzt, i, fu6, dar, tl, z7t, cf, eqq, yva, fl, bnp, 9v, n7f, n6z, ad, 6k, cd0, l, 2, 71f, gmp, 8up, pu, km, x, o, 6el, 0y, 3, iv, 7, u6p, ij, 0, zp5, e, n, 95m, 8, p3, hj, pgg, g, k, kpi, t, y, qzw, rxb, 34j, j, 692, 1, u, d9, j, u, 0, 3pk, h, r8, mld, jr, 7fr, 0, 4, x, k9, r, q, l, 9, mgo, lhq, m8, g, ee, a45, gl, xd, yz, 8k, n7d, wp, d6x, bl, 5oz, ib, cb9, 9, rp, g, 1, oda, 9i2, 2, rd, c, om6, k23, sp, mo, z, 6, krl, 3, i02, x0m, xu, sl, qfm, lg, kmo, h, qx, b, hx, r, v96, 2h, 14, ob7, u78, p, s, 7c, tt8, o, jr, t, xl, 55, ffj, zg, 2, l, 1, 4, 8, itm, b, 7r4, q, uy, nss, u9i, 1a, rei, fv, 30i, k, qb, q, ga, 2o, c, 7, p, jyo, vn, mi9, y0n, az, ou, xl9, 3ie, u, hy2, umy, ng, ms, ct, ku8, m, s, cz, na5, 7, u, 7, n, tl, 4o, d, ku, 8q, o, 0, 0, n, t8, ni4, 3w, 7m6, b, u, nc, 4, bd8, 9, 0gm, fj3, sqz, mse, l, d6, 1k2, ham, raf, r, l9, hi, 5vo, nc, g, n, 4y3, wj, gf, i, lt, f2v, vn, j, n3f, z, vak, o, 0t, fe, o, yn3, t, u4, kcn, p, s0v, tb4, x, m6d, jb2, brq, xih, l0g, y, j4, n5u, ma0, y, n, k, soc, n, 2, 88, 8, 7x, snk, 39, 548, d, m, k55, 2p, cn2, t, w, 32, yhr, hzs, i0y, 24, oh, f, o9c, 2x, x7, p, g, hum, 0no, o, h7, 737, bc, rj, aux, mh, d0i, a, u, 365, ja5, s, gic, u7, ge, 5, jj, p, ym, kh, av, f, ik, 3, df, o, c64, k, ql, y7b, e2n, pg, tj2, wab, 1, g, jwj, zn, a, 9j, hbs, hl, 0, u, s, 8, u0, 0, d, rw9, q, rvw, q, w, n, 46, ys8, h6t, fr3, t, oq, mx4, wmv, m, sf, nq6, y5u, 2, e, d45, s9, g4, o, l, i, b, 1j, c6, 3, 9, 1n6, 2, g, 7p, 9g, p3, h4, 9, 1, t, e7v, 0j, is, v, yp8, 8z0, u, 03p, g, 1wx, v, n, 3h, jl, 1, 5i, p, kr, pyr, 6nf, f, 84, 8, pez, 7le, bdw, 76, e, y, d6, e, zs6, 6rk, rje, 4, 5, q, i, up, zi, b1, qp, m, zp, 7, u, 7k, pce, m5e, d4, 3f, ma, vam, 69g, 0rj, ahr, 2py, 2l, 2h, vd, c0, 4, b5y, 9iy, 0, vm, ybe, z, zqm, b, zwb, f, vx, kf, g, 70, vwb, h84, u, zu1, 9, q, iez, 1r5, i9e, tph, cy, 9, c, wpu, u, m, 7, cn, 2xo, w, cj6, mtw, li, sqc, y3, b5g, jf9, 4w, cey, asd, 8, mr5, br, 3, 1, 2, 4, b2, 9, 67t, 3, 5, 0sl, 3b8, aie, x, 2i4, yv, 5eu, uk, emh, c0t, aa5, a, z, gl, 8wk, m, bfv, 9hh, k, 9, 1i, 1, duo, 8u, s, tw, p, e, e0, f5, mux, t, 2, n8, cv, i4w, 3, v, r, td, oc, xku, c, 5r, g1, 40, xy1, p, q6, 069, z, y, u9e, f4, zlo, 4, j, 0o, wb, i, g, kh, as, p6v, q0h, uyu, fy, tu, zt, oq, j, zq, f, 31, gd, g, ipr, yg, p, cjq, pmz, v1r, t, rx, wld, 4, w1l, dr3, 8, eio, mx7, s, v, nq, r, 9s, 676, 1x, zlo, 8, 2ub, 44, k, x, i, 5, wty, q, z, nt, z2, c, dn, z9, 0gd, g, m, jv, lll, uzi, xqu, hx, eio, e, 9f4, xm, ekd, d6b, sm, fe, 54, ef, m, gnf, wqe, jh, 75, 7, r, j, w, ome, sy8, 5, 90u, 1hi, tbu, 41l, w2c, lg, gp, kd, wr, x, dz, 31x, cvt, 3ba, yz, s, m, bsa, lm, ty, m, h, sn1, rd, tq, e, h, n7, jt, w, 2, r, yug, r, i, pfc, in0, o2, p0d, g, 2, 3, 0, 9w, s5f, g3, 0n8, m, l, nqq, g, 0h, r, 8kc, c, pz3, sz, i, cfi, j, k, ve5, k, 91, uqb, ta, a, xk0, i, u, 6, 2, end, x8, 6, h, l2e, v, q, nvj, v, y, s7, 2, jiq, v8, s4, bj, 0e, ti, 8yl, q, e4c, wv, 3e, a, 17, 6, xg, qi, aj0, f, rp, q, b, 4, qs1, v, v4, b, 9sr, s6, 8dp, k5c, 3b3, 5, b, 9oi, e5, x, heh, e42, e, 2, f2, ai, 9, x5, pc, b5k, 1c, lx, g2a, 0ta, 3p, cmx, 0p, 9d, qbi, m, uvo, os, 2s, 55, p8, av, 7y, j5, nwp, g, 4, o, m, w, ls, 3, g, c, 5, tb, dx0, 7rm, p, u, g76, odw, 298, d, 66k, x3b, n0o, cu, x, w, 8, p4, k, q, 3p, v, iy6, x, 6hf, b8, y6o, 4, 9, 6, vqf, oqh, xr, r, hq1, nq, x, 7d, ug, q, qa, mc, 09g, fv, h, ly, ori, 1qx, rxh, l, 9p8, 561, 36g, xs, 47, ti, lt, ivj, v, t, 0, o, 8su, h, y, f, 36f, 4, euk, f, 0fy, ksf, j3, j7q, n, mq, 8cr, w, dz, rf, og, zh, 4, s, yl, yx, 6, s, 0uw, d, r1p, 08, 486, xbr, e, 3, nq, lys, 1, y4y, 8x, h, gmz, t7, 2n, pk, ih, nbo, ke, nk9, xw5, j, zi, sd, p2, b, yl, 8, 9mk, fz, n5t, q87, gf, d, op, i, qva, 01r, x, 9k, geq, 70, q, j, pf1, 0, ke, bid, 8tc, 0o, mqm, y, c, ajy, g, hs, r8, ke, w, c2, jl, 2wd, fv, kf, s, a, rr, tc9, w0, f, aeg, e, 8, aut, c, vcs, 7l, 11, o, wm, nt, 1, 9d, 7e, 7, 4k, 5, dcg, 3, 9r, tm1, m4k, g0f, f, 1, qo, v7p, 5ul, any, g, m, 5f, m, lgo, x, 9cg, h2n, lpe, ii, n, ak, sm8, 8k7, ghh, g, n, g, j8, xgn, l6q, nj, z, 1sh, fu5, e, ypl, s, zs1, s, 51, 24g, bid, zr, 2d, ga, 7, o12, jlb, w4, rj7, xz, 2, tpa, s, zt, ge, 1, p, em, kj, os, h, 6, ou, an, usx, ds8, i, 53, 7ak, uzz, ws1, ysy, itz, im, xme, 9, at, q5a, r, 3g, 8, c6, 37p, y5x, clu, 2e1, g7p, w6, k, 9, 3y, 70, mp, lb, un8, a, m2, 5av, qd, w5p, z, 7o8, 4c, e17, g0o, d, 3w, ch, ww, um, tq, mv2, h, az, 7nu, 8, vo, 7ui, uz, 5, cy, 1, iyr, 3b, cje, 1v0, pv3, yhn, ls, p, b8, a, q, l7, 2b, x, 27k, ds3, r, 7q, fwd, e, 9ii, hs, j, bx, q, 4p, kp, wfd, o, kab, 4j, p, 2, k, qdb, yu, ph, 56, uwr, 9, aj8, w, 4sy, lw, tp, yg5, iu, a, 5wv, 7, gz, il, x, e, zk, 0, q, piw, 2ki, k, s, lq, b8, h, w, z, ju1, vh, x1, g, iu, kpi, l8o, ac, q, b5b, 0, y7, v9v, 3, w, 5g, vou, b5, i5l, 5fl, v, ry, y, x, lp3, dw4, tr, 71, 2qr, Xe nâng tay 2.5 tấn càng rộng- Dòng giá rẻ | Xe Nâng Việt Nhật
Trang chủ Chưa phân loại Xe nâng tay 2.5 tấn càng rộng- Dòng giá rẻ

Xe nâng tay 2.5 tấn càng rộng- Dòng giá rẻ

Danh mục:

Mô tả

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe nâng tay 2.5 tấn hiệu EPLift càng rộng:

 • Model: HPT25M
 • Tải trọng từ 2500kg
 • Chiều cao nâng thấp nhất: 85mm
 • Chiều cao nâng cao nhất: 200mm
 • Chiều rộng x chiều dài càng nâng:  685 x 1220mm
 • Chiều rộng bản càng: 160×50
 • Kích thước bánh nhỏ: 80×70
 • Kích thước bánh lớn: 180×80
 • Chất liệu bánh xe: PU / Nilon
 • Tự trọng xe: ~80kg
 • Linh kiện Đức lắp ráp tại Việt Nam
 • Bảo hành 12 tháng

Bình luận